ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ РАДУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕЧНУ РАДУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДИ РОБОТОДАВЦІВ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО БУХГАЛТЕРСЬКУ СЛУЖБУ (БУХГАЛТЕРІЯ)

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАНЦЕЛЯРІЮ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ КАДРІВ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ СЛУЖБУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧУ КОМІСІЮ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АРХІВ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ АГРОІНЖЕНЕРІЇ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ АГРОНОМІЇ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ КАФЕДРИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЙ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОРТИВНО-МАСОВУ РОБОТУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПРО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВП НУБІП УКРАЇНИ "НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КООРДИНАТОРІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДКРИТІ НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОБОЧУ ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ КОМІСІЇ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НАУКОВИХ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ, БАКАЛАВРСЬКИХ ТА ІНШИХ РОБІТ НА НАЯВНІСТЬ ПЛАГІАТУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ ФАКУЛЬТЕТУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЇХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ на 2023-2024 Н.Р.

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМАХ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК ТА ВИРОБНИЧОГО СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПУСКНУ БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ І ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ МАГІСТРІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕПОЗИТАРІЙ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ СИЛАБУСІВ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТУ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ СТУДЕНТАМ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК СУПРОВОДУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ЕТИКИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ДОГОВІРНІЙ ОСНОВІ З ОПЛАТОЮ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ГАЛУЗЕВИХ МІНІСТЕРСТВ, ВІДОМСТВ, ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ, ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОКУМЕНТАЛЬНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ РОБІТ З УПРОВАДЖЕННЯ, СПІЛЬНОЇ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ, НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ І ВНУТРІШНЬОІНСТИТУТСЬКІ РОЗРАХУНКИ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО "ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ" 

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧІ КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

  КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАДРОВІ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОРАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ТА ДОПЛАТ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАНЕСЕННЯ НА ДОШКУ ПОШАНИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ТА НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦІВНИКАМ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЮ СЕКСУАЛЬНИМ ДОМАГАННЯМ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ПОСАДОВИХ ОСІБ

  ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ОХОРОНА ПРАЦІ

 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТРИСТУПІНЧАТОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net