Якість освіти

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освiти у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (далi – Інститут) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти) та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Інституту складається із:
 • системи внутрішнього забезпечення якості;
 • системи зовнішнього забезпечення якості.
Система внутрішнього забезпечення якості передбачає:
 • контроль за:
  - кадровим забезпеченням освітньої діяльності;
  - навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;
  - матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності;
  - якістю проведення навчальних занять;
  - якістю знань студентів;
 • забезпечення мобільності студентів;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
 • здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
 • систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти.
Система зовнішнього забезпечення якості включає:
 • стандарти вищої освіти;
 • ліцензування рівнів вищої освіти;
 • акредитацію рівнів вищої освіти;
 • систему менеджменту якості;
 • відповідність навчальних планів і програм підготовки фахівців вимогам Європейського та світового освітнього простору;
 • співпрацю з роботодавцями щодо контролю за якістю підготовки фахівців;
 • державну атестацію випускників у державній атестаційній комісії;
 • імідж Інституту та рейтингову оцінку його діяльності.

Політика Інституту щодо забезпечення якості є публічною і складає частину стратегічного менеджменту. Внутрішні стейкхолдери розробляють і втілюють цю політику через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів.

Основне завдання Інституту: забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їхньої відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам.  

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net