КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завідувачка кафедри
кандидат економічних наук

Інна ДВОРНИК

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: tt_dep@nati.org.ua

Професорсько-викладацький склад кафедри:

  • Інна ДВОРНИК, старший викладач, кандидат економічних наук;
  • Анатолій ІВАНЬКО, доктор економічних наук, професор;
  • Ольга ЛАЙКО, старший викладач, кандидат економічних наук;
  • Галина МАКЕДОН, доцент, кандидат економічних наук;
  • Вікторія СТАДНИК, старший викладач, кандидат економічних наук.

Кафедра менеджменту та аграрної економіки - структурний підрозділ інституту. Мета кафедри — забезпечення викладання навчальних дисциплін на високому теоретичному, практичному й методичному рівні, зважаючи на розвиток управлінської науки та вимог роботодавців на сучасному етапі; проведення наукової, навчальної, методичної, виховної роботи з метою надання освітніх послуг, які відповідають стандартам вищої освіти; формування конкурентоспроможного фахівця з необхідними культурологічни-ми та професійними компетентностями.

Місія кафедри - полягає в підготовці висококваліфікованого фахівця галузі економіки, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані господарські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Кафедрі менеджменту та аграрної економіки надано статус випускової, яка здійснює підготовку студентів за освітньо-професійною програмою 073 «Менеджмент» ОС «Бакалавр».

Підготовка майбутніх економістів передбачає, що фахівець повинен не лише володіти професійними знаннями, але й бути поліфункціональним: ефективно діяти в умовах кризи, креативно мислити і приймати рішення за відсутності достат-ньої інформації, бути комунікабельним, ініціативним і наполегливим, уміти відстоювати власні позиції, одночасно прислухаючись до інших. Тому, щоб навчити молодь продуктивно мислити і вдаватися до нестандартних рішень, НПП використовують у роботі відповідні форми й методи навчання. Саме з цією метою в освітньому процесі кафедри широко застосовують сучасні інтерактивні методи навчання: організовують брейн-ринг, круглі столи, дискусії, проводиться ситуаційний аналіз.

Велику увагу співробітники кафедри приділяють профорієнтаційній роботі, зокрема беруть активну участь в ярмарках професій, здійснюють профорієнтаційні виїзди до навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації області, організовують спільні заходи на базі інституту разом із майбутніми абітурієнтами, серед яких — гра «Життєвий капітал» або «Cash Flow», що вчить фінансової грамотності школяра та студента.

Важливу роль в освітньому процесі відіграє виховна робота викладачів кафедри, зокрема кураторів академічних груп, що спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця. Це забезпечують шляхом проведення виховних заходів, бесід, екскурсій, участі у спортивних змаганнях.

Випускники кафедри працевлаштовуються на підприємствах і в організаціях аграрної сфери та органах державної влади, обіймаючи такі посади: керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні, робітники апарату центральних органів державної влади, робітники апарату місцевих органів державної влади, керівники інших підрозділів в різних сферах діяльності (інспектор, заступник начальника відділу), керівники малих підприємств без апарату (заступник голови), менеджери. Кафедра менеджменту та аграрної економіки пишається своїми випускниками.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net