КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри
професор, доктор історичних наук

Олександр СИДОРОВИЧ

 
Тел.: (04631) 2-52-70
Електронна пошта: nmd_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедру започатковано в 2001 р., коли в структурі фа- культету економіки та менеджменту вона була виокремлена як одна зі структурних одиниць інституту.

Упродовж 19 років кафедру очолювали: к.філол.н., доц. С. Б. Пономаревський, к.філос.н., доц. О. О. Ткаченко, к.філос.н., доц. В. П. Литовченко. Наразі кафедру очолює д.і.н., доц. О. С. Сидорович.

Напрямки роботи:

  • вивчення етносу спільних процесів, соціоісторичної динаміки, довкілля.
  • формування філософсько-наукових основ світогляду.
  • мовна та психологічна підготовка фахівців агропромислового виробництва.
  • формування сучасного світогляду студента, розвиток креативного мислення студента, а також творчих навичок до самонавчання.
  • створення якісної гуманітарної, соціокультурної та професійної бази випускника.
  • упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

  • БЕЗПАЛА Ольга Василівна, старший викладач, кандидат географічних наук;
  • КУЗЬМІН Дмитро Володимирович, старший викладач, кандидат юридичних наук;
  • ЛЕМІШ Наталія, кандидат історичних наук, доцент;
  • ЛИТОВЧЕНКО Віктор Петрович, доцент, кандидат філософських наук, доцент.

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін виконується дослідження в межах комплексної теми «Торгівельна, заготівельна та виробнича діяльність Укоопспілки у сільській місцевості УРСР (друга половина 40-их – 80-ті роки ХХ ст.), номер державної реєстрації № 0118U000705

Належний рівень викладання дисциплін та здійснення наукової роботи забезпечується завдяки високому професійному рівню викладацького складу і сприятливому моральному клімату в колективі. Сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри працюють над написанням навчальних посібників з української мови (за професійним спрямуванням), правознавства, філософії, іноземної мови та приймають постійну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, які присвячені актуальним проблемам мовознавства, історії, філософії, методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін.

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін функціонує студентський науковий гурток «Стежками Геродота» під керівництвом д.і.н., доцента Сидоровича О.С. та діють курси з додаткового вивчення англійської мови під керівництвом ст. викладача, к.геогр.н. Безпалої О.В.

Спрямованість  курсів із додаткового вивчення англійської мови направлена на розширення знань, щодо новітніх тенденцій в розвитку англійської мови, удосконалення навичок писемної та розмовної мови, поглиблення вмінь аудіювання та письма.

Діяльність гуртка «Стежками Геродота» спрямована на залучення студентів до участі в дослідницькій та краєзнавчій роботі, що має сприяти прищепленню патріотизму та поваги до історії та звичаїв і традицій українського народу.

Студенти-члени наукового гуртка беруть участь у науково-практичних конференціях та публікують результати досліджень у наукових збірниках та журналах.

На кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін існує міцна співпраця зі спорідненими кафедрами НУБіП України та іншими вищими навчальними закладами. Результатом такої співпраці стало видання та рецензування спільних навчальних посібників та методичних розробок.

Студенти, якими опікується кафедра, неодноразово отримували нагороди за активну участь у Всеукраїнських наукових конференціях та олімпіадах з української мови та історії; нагороджувались дипломами та грамотами.

Науково-педагогічні працівники кафедри відвідують постійно діючі семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікації, що дозволяє їм професійно забезпечувати навчальний процес, бути в курсі новітніх педагогічних та інформаційних технологій викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net