Кафедра агрономії

Завідувач кафедри
гарант освітньої програми "Агрономія",
доцент, кандидат біологічних наук

Андрій СЕМЕНІХІН

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: agro_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри розпочалася з 2017 року, коли в інституті було відкрито спеціальність 201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки і продовольство (рішення про ліцензування – Наказ МОН України від 14.12.2017 р. № 469л).

Перший набір здобувачів освітньої програми «Агрономія» було здійснено 1 вересня 2018 року. Випусковою для неї стала кафедра життєдіяльності та природокористування, яку з 1 вересня 2021 року було реорганізовано в кафедру агрономії у складі факультету агротехнологій та економіки.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

  • БОЖЕНКО Анатолій, доцент; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
  • БУНЯК Олександр, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук;
  • ЛАВСЬКА Наталія, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук;
  • МОСКАЛЕНКО Олег, доцент, кандидат хімічних наук, доцент;
  • РИЖЕНКО Анатолій, старший викладач, доктор філософії з спеціальності 201 "Агрономія"
  • СЕМЕНІХІН Андрій Вікторович, доцент, кандидан біологічних наук, доцент;
  • ЦАРУК Ілля, асистент;
  • ШЕВЯКОВ Юрій, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
 

До складу кафедри агрономії НАТІ НУБІП входять лабораторії: агрохімії, грунтознавства та охорони грунтів; гербології та сільськогосподарської ентомології; сільськогосподарської мікробіології; загальної та біоорганічної хімії. Лабораторії на сьогодні оснащені необхідним обладнанням для проведення якісного агрохімічного аналізу та контролю якості рослинної сільськогосподарської продукції.

На полях навчально-дослідного господарства (1000 га) протягом останніх років закладено досліди що прискорюють темпи розвитку землеробства та інтенсифікують виробництво:
     - елементи біологічного землеробства,
     - застосування органічних добрив на основі природних консорціумів грунтових мікроорганізмів.

Результатом плідної роботи колективу НАТІ у цьому напрямку є не тільки підвищення врожайності та якості (екологічної привабливості) сільськогосподарської рослинної продукції, а і проведення інноваційних наукових досліджень у галузі біотехнологій та біоінженерії – комплексному дослідженню АТФазної, карбоангідразної, естеразної активностей ключового ферментного комплексу світлової фази фотосинтезу АТФсинтази тилакоїдів та карбоангідразної та естеразної активностей найважливішого ферменту темнової стадії фотосинтезу – рибульозобіфосфаткарбоксилази/оксигенази (РУБІСКО) з листя гороху. Вперше вивчено вплив на активності ферментів низки екзогенних чинників та Екстракону – мультифункціонального біологічного препарату на основі природного консорціуму грунтових мікроорганізмів.

За науково-дослідницькою темою: «Біотехнологічна регуляція родючості грунтів при формуванні ефективних рослинно-мікробних систем» на кафедрі АГРОНОМІЇ ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут» та студентами спеціальності 201 «Агрономія» проводяться комплексні дослідження щодо впливу мікробіологічних добрив Екстракону та поліміксобактерину на мінерально-органічний склад грунтів. На дослідних ділянках закладено довготривалий дослід по вивченню впливу Екстракону та поліміксобактерину на динаміку накопичення у грунті та асиміляцію рослинами (горох, кукурудза, соняшник) нітрогену, фосфору, калію.

За науково-дослідницькою темою: «Моніторинг забруднення грунтів іонами важких металів потенціометричним методом» на кафедрі та студентами спеціальності 201 «Агрономія» ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут» на полях навчально-виробничного господарства здійснюється постійний моніторинг вмісту у грунтах іонів Pb2+, Cd2+, Ag+ та ін.. на основі використання іонселективних електродів.

На кафедрі проводяться дослідження особливостей використання тифону в господарській діяльності. Визначено основні напрями використання тифону в господарській діяльності оскількі тифон є універсальною культурою, яка використовується як корм для тварин, як попередник та зелене добриво для сільськогосподарських культур, як біопаливо для енергетики.

В лабораторії агрохімії, грунтознавства та охорони грунтів проводяться дослідження щодо селективного визначення концентрації вмісту аніонів і катіонів у водних розчинах солі резонансом іонів в електричному полі. (Патент (на корисну модель) №135524 Україна, МПК (2006) G01N 27/49, H01J 47/04 (2006.01), A61P 11/00)

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net