КАФЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент

Роман КАЛІНІЧЕНКО

 
Тел.: (04631) 2-31-30
Електронна пошта: eee_dep@nati.org.ua
 
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра є однією з найдавніших на факультеті — заснована в 1946 р., коли було відкрито відділення електрифікації сільського господарства.

У 1996 р. вищезазначену структуру реорганізовано у відділення електрифікації і автоматизації сільського господарства, а в 1998 р. — у відділення електрифікації і автоматизації сільського господарства з підготовки бакалаврів та молодших спеціалістів.

На базі циклової комісії електрифікації та автоматизації сільського господарства, яку очолювала Л. Г. Якубінська, 2001 р. створено кафедру електрифікації і автоматизації. 2005 р. її реорганізовано у дві кафедри: електрифікованих технологій в аграрному виробництві (завідувачем призначено А. Г. Кушніренка) і автоматизації сільського господарства (спочатку — Р. А. Калініченко, пізніше — Ю. А. Кліментовський).

Після 2014 р. ці кафедри об’єднали в кафедру електрифікованих технологій в аграрному виробництві, якою до 2017 р. керував А. Г. Кушніренко, а 2017 р. завідувачем призначено В. В. Василенка. 2018 р. кафедру електрифікованих технологій в аграрному виробництві перейменовано на кафедру електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Кафедрі надано статус випускової за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Співробітниками кафедри є 10 науково-педагогічних працівників, з них 8 мають наукові ступені та вчені звання, 7 працюють на постійній основі, серед них: 1 доктор технічних наук, професор та 4 кандидати технічних наук, доценти.

До освітнього процесу також залучаються висококваліфіковані фахівці базового навчального закладу та інших провідних закладів освіти: д.т.н., проф. В. М. Головко (НТУУ «КПІ»), д.т.н., проф. В. В. Козирський (НУБіП України), к.т.н., доц. О. Ю. Синявський (НУБіП України).


Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • ВАСИЛЕНКО Віталій Васильович, професор, доктор технічних наук, професор
 • ГЕРАСИМЕНКО В'ячеслав, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • ІВАНОВСЬКИЙ Андрій, старший викладач;
 • КУШНІРЕНКО Анатолій, доцент, кандидат технічних наук, доцент;
 • ЛЕМЕНТАРЬОВ Валерій, старший викладач.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ПРОБЛЕМАТИКА КАФЕДРИ:
 • проведення на високому теоретичному та методичному рівнях навчальної роботи з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • формування у студентів знань, умінь та навичок кваліфікованого інженера-енергетика;
 • забезпечення об’єктивного оцінювання знань студентів шляхом застосування сучасних форм контролю;
 • підвищення якості знань студентів у ході вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки;
 • науково-методичне забезпечення лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, навчальних, виробничих та переддипломних практик;
 • інтеграція навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності кафедри в навчальний процес;
 • розробка методичного забезпечення для самостійної роботи студентів, переважно з використанням навчально-інформаційного порталу на платформі Moodle.

За останні роки викладачами кафедри було видано 97 методичних розробок. Викладачі кафедри є авторами наукових та науково-методичних видань, серед яких підручники та навчальні посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики. Зокрема:

 1. Головко В.М. Навчальний посібник з грифом МОН: Основи конструювання установок з відновлюваними джерелами енергії / Головко В.М., Кудря С.О. – Ніжин.: ПП Міланік, 2010;
 2. Драганов Б.Х. Основи теплотехніки і гідравліки. Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації зі спеціальності 5.10010201 „Експлуатація і ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва” / Драганов Б.Х., Міщенко А.В., Борхаленко Ю.О. – К.: Аграрна освіта, 2010;
 3. Чуєнко М.О. Електричні машини. Частина І. Електричні машини постійного струму і трансформатори. Тексти лекцій з дисципліни «Електричні машини» для студентів спеціальності 6.091900 «Енергетика сільськогосподарського виробництва / Чуєнко М.О., Чуєнко Р.М., Кушніренко А.Г. – Ніжин, «Міланік», 2009;
 4. Чуєнко М.О. Енергетичні засоби в АПК (Електричні машини). Лабораторний практикум з дисципліни „Енергетичні засоби в АПК” (Електричні машини) для студентів спеціальності 6.091900 – «Енергетика сільськогосподарського виробництва» / Чуєнко М.О., Чуєнко Р.М., Кушніренко А.Г. – Ніжин, «Міланік», 2009;
 5. Чуєнко М.О. Навчальний посібник: Елекиричні машини. Курс лекцій з дисципліни "Електричні машини" (частина ІІ. Асинхронні, синхронні машини і мікромашини) для студентів спеціальності 6.091901 – "Енергетика сільськогосподарського виробництва" Чуєнко М.О., Чуєнко Р.М., Кушніренко А.Г. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010.
НАУКОВА РОБОТА

Основними науковими напрямами кафедри електрифікованих технологій в аграрному виробництві є розробка нових способів передпосівної обробки насіння зернових культур, удосконалення технологій зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Cтворено лабораторію електричного освітлення та опромінення, лабораторію електронагріву та електротехнологій; лабораторію ТО і ремонту енергообладнання та засобів автоматизації; лабораторію електропостачання. Велика увага приділяється науковим розробкам, патентуванню винаходів і впровадженню їх у лабораторний практикум, наприклад, пристрій передпосівного обробітку насіння, спосіб визначення питомого опору ґрунту та інше.
   

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net