Правила прийому на 2017 рік

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Ніжинський агротехнічний інститут»
на 2017 рік

Провадження освітньої діяльності у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (далі – НАТІ) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 636425 від 20 травня 2015 р., Акту узгодження переліку спеціальностей затвердженим Міністерством освіти і науки України від 05.02.2016 р., Постановами Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 та від 03 лютого 2010 р. № 76. 

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (далі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 р. № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645 (далі - Умови прийому). Правила прийому діють протягом календарного року.

І. Загальні положення

1.1. Прийом на навчання до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.2. Прийом вступників на навчання до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводиться на конкурсні пропозиції, які наведені в додатку 1 (http://nati.org.ua/content/dodatok-1 до цих Правил.

1.3. Для здобуття ступенів вищої освіти до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста - для здобуття ступеня бакалавра.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси, перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання.

1.4. Підготовка фахівців ступеня магістра у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснюється за спеціальностями у розрізі освітньо-професійних програм.

1.5. Особи, які навчаються у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством.

1.6. Організацію прийому вступників до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з «Положенням про приймальну комісію ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», затвердженим вченою радою інституту (протокол №5 від 29.12.2015 р.) у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального закладу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов'язані з прийомом до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», як правило, в день прийняття або не пізніше дня, ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

1.7. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого в ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» порядку.

1.8. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які зараховані на навчання у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» передаються відбірковою комісією факультету для зберігання у відділ кадрів з студентських питань. Роботи вступників, які не прийняті на навчання, передаються відбірковою комісією факультету в архів де зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

II. Конкурсний відбір

2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - у формі фахових вступних випробувань;
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю);
 • для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» - у формі письмового іспиту з профільного предмету (другий предмет), який зазначений у додатку 4 (http://nati.org.ua/content/dodatok-4​);

в інших випадках - у формах, встановлених Правилами прийому до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил.

2.3. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

 • визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);
 • яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
 • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення, територія населених пунктів на лінії зіткнення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 • громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;
 • особи місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про повну загальну середню освіту.

Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці сьомому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне замовлення);
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;
 • за ваучерами;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (додаток 2 (http://nati.org.ua/content/dodatok-2​)), а також на спеціальності, зазначені в додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​).

Особа яка вступає до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» для здобуття ступеня магістра на основі  ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою (неспорідненою) спеціальністю (напрямом підготовки), що не зазначена у додатку 3 (http://nati.org.ua/content/dodatok-3​), проходить додаткове вступне випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

3.3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», якщо за станом здоров'я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

3.5. Спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

 • особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;
 • особи, зазначені в абзацах п'ятому-восьмому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;
 • особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;
 • діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;​
 • діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов'язків військової служби;
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;​
 • інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2;​
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;​
 • ​шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 2.3 розділу ІІ цих Правил;
 • особи, що здобули повну загальну середню освіту незалежно від форми вступних випробувань у навчальних закладах певного регіону при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 3.11 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п'ятому-дванадцятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.

Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзаці п'ятнадцятому цього пункту, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

3.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки, державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки спеціалізацій, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення.

Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України) та за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання.

Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням для здобуття ступеня магістра у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» не проводиться.

3.8. Обсяг прийому за державним та регіональним замовленням за спеціальностями 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології (за видами)» визначається державними (регіональними) замовниками у розрізі спеціалізацій та форм навчання.

Обсяг прийому за державним або регіональним замовленням на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) галузі знань 01 «Освіта», спеціальностями 261 «Пожежна безпека», 263 «Цивільна безпека», спеціалізаціями 035.03 «слов’янські мови та літератури (переклад включно)», 035.06 «східні мови та літератури (переклад включно)» спеціальності 035 «Філологія» визначається державними (регіональними) замовниками у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання. Вищі навчальні заклади можуть поділити наданий їм загальний обсяг державного замовлення за спеціалізаціями 014.02 «середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)», 035.03 «слов’янські мови та літератури (переклад включно)», 035.06 «східні мови та літератури (переклад включно)» та спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» між закритими конкурсними пропозиціями, які вони створюють самостійно. Інші спеціальності та спеціалізації спеціальностей 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта» утворюють окремі закриті конкурсні пропозиції.

3.9. Обсяг прийому за державним замовленням за рахунок державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями), крім перелічених у пункті 3.8 цього розділу, визначається загалом для всіх виконавців державного замовлення, що є у сфері управління державного замовника, в розрізі форм навчання.

Максимальний обсяг державного замовлення ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на основі повної загальної середньої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізаціями спеціальностей 035 «Філологія», 275 «Транспортні технології (за видами)») не може перевищувати:

 • 110% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року, якщо на нього було надано рекомендації до зарахування в повному обсязі станом на перший день їх оголошення, або на три місця більше, якщо максимальний обсяг державного замовлення в 2016 році складав менше 30 місць;
 • 100% максимального (загального) обсягу державного замовлення 2016 року в інших випадках;
 • 10 осіб, якщо відповідно до третього-четвертого абзаців цього пункту визначається менша величина, або якщо державне замовлення в 2016 році складало не більше 8 осіб, або не надавалось взагалі (окрім заочної форми навчання).

Мінімальні обсяги державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» визначається в обсязі не менше двох осіб. В інших випадках мінімальний обсяг державного замовлення для відкритої конкурсної пропозиції вважається рівним одній особі.

Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.

3.10. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та закриті конкурсні пропозиції визначається ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

3.11. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

3.12. Квоти-1 встановлюються ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (дні тижня та години): понеділок-п'ятниця – з 9:00 до 18:00; субота, неділя – вихідний (окрім періоду з 12 липня до 28 серпня – графік роботи з 9:00 до 14:00). Обідня перерва – з 13:00 до 14:00.

4.2. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18:00 25 липня.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводиться в строки, наведені у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів, вступних випробувань та зарахування на програму підготовки бакалаврів

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів о 18.00 годині
20 липня 2017 року

за державним замовленням –
о 18.00 годині
20 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 18.00 годині
26 липня 2017 року

за державним замовленням –
о 18.00 годині
26 липня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань 21 липня – 26 липня 2017 року

за державним замовленням -
21–26 липня 2017 року

Строки проведення співбесіди 21-23 липня 2017 року

-

Оприлюднення списку осіб рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12 години
24 липня 2017 року
-
Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди до 18.00 години
25 липня 2017 року

-

Зарахування вступників за результатами співбесіди не пізніше 12 години
26 липня 2017 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1) не пізніше 12.00 години
01 серпня 2017 року

за державним замовленням –
не пізніше 12.00 години
01 серпня 2017 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням до 12 години
05 серпня 2017 року
до 12 години
05 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників

за державним замовленням –
не пізніше 12 години
07 серпня 2017 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб –
не пізніше 11 серпня 2017 року

за державним замовленням –
не пізніше 12 години
07 серпня 2017 року,

за кошти фізичних та юридичних осіб –
не пізніше 23 серпня 2017 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому), – не пізніше 18 серпня.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводиться в строки, наведені у табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Строки прийому документів, фахових випробувань та зарахування на програму підготовки бакалаврів

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі ОКР Молодший спеціаліст
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування о 18.00 годині
24 липня 2017 року

о 18.00 годині
4 серпня 2017 року

Строки проведення фахових вступних випробувань 25-31 липня 2017 року

5-7 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години
01 серпня 2017 року

не пізніше 12 години
10 серпня 2017 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням до 12 години
05 серпня 2017 року

за державним замовленням –
до 12 години
12 серпня 2017 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –
не пізніше 12 години
16 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 12 години
07 серпня 2017 року

не пізніше 12 години
18 серпня 2017 року

 

4.4. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня «Магістр» в НУБіП України проводиться в строки подані в табл. 4.3

Таблиця 4.3. Строки прийому документів, фахових випробувань та зарахування на програму підготовки магістрів

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 06 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування о 18.00 годині
5 серпня 2017 року

о 18.00 годині
10 серпня 2017 року

Строки проведення фахових вступних випробувань 6-10 серпня 2017 року

11-16 серпня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години
11 серпня 2017 року

не пізніше 12 години
17 серпня 2017 року

Виконання вимог до зарахування особами рекомендованими до зарахування на місця за державним замовленням до 12 години
15 серпня 2017 року

до 18 години
22 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників не пізніше 12 години
16 серпня 2017 року

не пізніше 18 години
23 серпня 2017 року

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника, в атестаті та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.4 розділу ІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, передбачені пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (додаток 8 (http://nati.org.ua/content/dodatok-8​)).

У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» діє консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

 • претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення;
 • претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)​;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог абзаців сімнадцятого, вісімнадцятого пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил, або право на зарахування за квотами, передбачене пунктом 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.8. Копії ​документів, що засвідчують спеціальні права особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п'ятим-дванадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 8.1 розділу VІІІ цих Правил або при укладанні договору про надання освітніх послуг між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

5.9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

5.10. Приймальна комісія ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на підставі рішення приймальної комісії до моменту закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VI. Організація та проведення конкурсного відбору

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох предметів (додаток 4 (http://nati.org.ua/content/dodatok-4​)).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково - педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.2. Для  конкурсного  відбору  осіб,  які  на  основі  ступеня  бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються:

 • результати  вступного  іспиту  з  іноземної  мови,  інших  фахових випробувань.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним  сертифікатом  тестів  TOEFL  або  International  English  Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче  рівня  B1 Загальноєвропейських  рекомендацій  з  мовної  освіти  або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час  визначення  результатів  конкурсу  зазначені  сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим баломОцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Значення  мінімальної  кількості  балівотриманих  на  вступному випробуванні, з  якими  вступник  допускається  до  участі  в  конкурсі для здобуття ступеня магістра становить 124 бали.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання на другий курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» зараховується вступний іспит з профільного предмету (другий предмет) зазначений у додатку 4 (http://nati.org.ua/content/dodatok-4​).

Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на вступному іспиті. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 5 (http://nati.org.ua/content/dodatok-5​)), ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​).

Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 в ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» встановлюються на рівні:

К1 – 0,25; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0,05 – для спеціальностей зазначених в додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​);

К1 – 0,3; К2 – 0,4; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0 – для усіх інших спеціальностей.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2016 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей (додаток 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6)), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) шляхом його множення на їх добуток, причому:

 • РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
 • ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​), та 1,00 в інших випадках;
 • СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території сільських населених пунктів у рік вступу, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6.6. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*ФВ + К2*Д,

де, ФВ - результат фахового вступного випробування; Д - середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста, переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 5 (http://nati.org.ua/content/dodatok-5​)).

Невід'ємні вагові коефіцієнти К1, К2, встановлюються на рівні: К1 – 0,7; К2 – 0,3.

6.7. Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):

 • за  спорідненою  спеціальністю  конкурсний  бал  розраховується  за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*ФВ + К2*ІМ+К3*Д,

де, ФВ – результат фахового вступного випробування; ІМ – результат іспиту з іноземної мови; Д – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), переведений в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 5 (http://nati.org.ua/content/dodatok-5​)).

Невід’ємні ​вагові коефіцієнти К1, К2, К3, встановлюються на рівні: К1 – 0,5; К2 – 0,2; К3 – 0,3;

 • за іншою спеціальністю конкурсний бал розраховується за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*ФВ + К2*ІМ+К3*ДВ+К4*Д,

де, ФВ – результат фахового вступного випробування; ІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови; ДВ – додаткове вступне випробування; Д – середній бал додатка до диплома про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний  рівень),  переведений  в  шкалу  від  100  до  200  балів (додаток 5 (http://nati.org.ua/content/dodatok-5​)).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються на рівні: К1 – 0,5; К2 – 0,2; К3 – 0; К4 – 0,3;

Оцінки  з  документа  про  здобутий  освітній  ступінь  (овітньо-кваліфікаційний рівень), які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності  з  об’єктивних  причин  додатка  до  документа  про  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

6.8. Програми співбесід, вступних іспитів та фахових випробувань затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів та обов'язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

6.9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

6.11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до  Єдиної бази.

6.12. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

6.13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

6.14. Інформацію про призерів (осіб нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 7.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за пріоритетністю заяви від 1 до 9;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому - п'ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
 • ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

7.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 7 (http://nati.org.ua/content/dodatok-7​)) та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті вищого навчального закладу відповідно до строків, визначених у розділі IV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 7.3 цього розділу.

7.6. Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форми) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до Матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2017 році (додаток 7 (http://nati.org.ua/content/dodatok-7​)).

У разі, якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

7.7. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), відповідно до розділу VIII цих Правил.

7.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.

VIII. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі IV цих Правил або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов'язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Подані оригінали документів зберігаються у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі IV цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах IХ та Х цих Правил.

8.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених в пункті 8.1 розділу VIІI цих Правил.

9.2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано або не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та долучається до його особової справи.

9.3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 8.1 розділу VIIІ цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.4. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

9.5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

Х. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

10.1. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 7.6. розділу VIІ цих Правил, і надалі анульовані згідно з пунктом 9.1 розділу IX цих Правил​.

10.2. Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 3.5 розділу ІІI цих Правил.

10.3. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

 • особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п'ятим-восьмим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил незалежно від конкурсного бала;
 • особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим-третім, дев'ятим-дванадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6.5 розділу VI цих Правил, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, зазначених у додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​));
 • особи, які мають спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим та тринадцятим пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 6.5 розділу VI цих Правил, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​));
 • особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 6.5 розділу VI цих Правил (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 6 (http://nati.org.ua/content/dodatok-6​)).

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п'ятому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від більшого до меншого конкурсного бала в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – п’ятому пункту 3 цього розділу, вищий навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в даному вищому навчальному закладі. Вищий навчальний заклад повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 3 цього розділу, вищий навчальний заклад надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

11.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі IV цих Правил або відповідно до нього.

11.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 13.5 розділу XIІI цих Правил.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» за власним бажанням, відраховані з ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», про що видається відповідний наказ.

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2-11.3 цього розділу місця, може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» у за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

11.5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятого пункту 3.5 розділу ІІІ цих Правил. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

XII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

12.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). За відповідним дозволом вони повинні звернутися до голови приймальної комісії з письмовою заявою не пізніше ніж за один день до проведення засідання.

12.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

12.3. ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

12.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

12.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

12.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» на 2017 рік (з додатками) (pdf, 675.16 КБ)

   

Скриньки довіри. Шановні студенти та співробітники! В ​навчальному корпусі інституту постійно діють скриньки довіри, в яких Ви можете залишати свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи інституту. Всі ваші звернення будуть розглянуті керівництвом інституту.

 

 

MyCounter - счётчик и статистика

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net