Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Вільний вибір студента – відкрита можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Водночас така практика викликає зацікавлення в усіх учасників освітнього процесу, адже студенти мають можливість поглибити HardSkills («тверді навички», що допомагають освоїти певну професію ґрунтовніше), а викладачі – працювати з мотивованою аудиторією. Уже сама процедура вільного вибору дисциплін сприяє розвитку SoftSkills («гнучких навичок»), як-от: міжособистісного спілкування, управління часом, вміння переконувати, креативності, роботи в команді та ін.

Оновлення освітніх програм з вільним вибором дисциплін уможливлює якісні зміни внутрішнього середовища закладу вищої освіти, посилює його конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг.

Закон України «Про вищу освіту» передбачає право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Вибіркові компоненти, вибіркові навчальні дисципліни або навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти – це дисципліни, які пропонуються для вивчення здобувачам вищої освіти закладом вищої освіти для більш повного задоволення їх освітніх і кваліфікаційних потреб для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти тощо.

Вибір дисциплін вибіркових компонентів певної освітньої програми студент здійснює при формуванні індивідуального навчального плану.

Студент має право обрати навчальні дисципліни із запропонованого переліку, або будь-які інші дисципліни із навчального плану іншої спеціальності, які відповідають необхідному обсягу кредитів та викладаються у відповідному семестрі (осінньому або весняному).

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net