Правила внутрішнього розпорядку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього розпорядку Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" (далі – Інститут) розроблено відповідно до законодавства України, Положення та інших чинних актів Інституту.

1.2. Правила внутрішнього розпорядку передбачають створення належних умов для ефективної праці й навчання, зміцнення трудової й виконавчої дисципліни, для забезпечення високоякісної організації праці, виробництва й освітнього процесу.

1.3. Трудова й виконавча дисципліна, дотримання розпорядку навчання в Інституті базується на свідомому та сумлінному ставленні усіх працівників та студентів до виконання своїх функціональних і посадових обов’язків; оволодінні новітніми освітніми технологіями, формуванні сучасних професійних компетенцій. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.4. Механізм запровадження і виконання правил внутрішнього розпорядку визначається адміністрацією Інституту в межах трудового законодавства, з дотриманням професійно-етичних норм та за погодженням з Первинною профспілковою організацією Інституту й Студентською радою Інституту відповідно до Закону України "Про вищу освіту".

2. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ

2.1. Працівники Інституту зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, Положення про Інститут, інших нормативно-правових та локальних актів;
 • забезпечувати високу ефективність навчально-виховної роботи та наукових досліджень, створювати належні умови для засвоєння студентами, навчальних програм на рівні вимог освітніх стандартів, сприяти розвитку їх самостійності, ініціативи і творчих здібностей;
 • дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність учасників освітнього процесу, плекати у них любов до України та виховувати у дусі українського патріотизму, поваги до Конституції України та державних символів України; турбуватися про їх культурний, духовний і фізичний розвиток;
 • особистим прикладом виховувати у студентів повагу до принципів загальнолюдської моралі, культурно-національних, духовних, історичних цінностей українського та інших народів, до державного устрою України;
 • виховувати студентів в дусі толерантності і взаєморозуміння, миру і злагоди між усіма народами; захищати студентів від будь-яких форм насильства, вести пропаганду здорового способу життя;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову культуру (для науково-педагогічних працівників), громадянську культуру;
 • проводити наукові дослідження, які забезпечують високий рівень наукової та методичної роботи у відповідній галузі, активно залучати до цієї роботи студентів;
 • надавати науково-консультаційну допомогу сільськогосподарським та лісогосподарським товаровиробникам, підприємствам сільської енергетики і технічного сервісу;
 • виконувати ухвали конференції трудового колективу, Вченої ради Інституту, науково-методичних рад факультетів;
 • дотримуватись трудової дисципліни (вчасно з’являтись на робоче місце, працювати в межах встановленої тривалості робочого часу, який повністю використовувати для виконання своїх обов’язків, вчасно й сумлінно виконувати розпорядження, накази й доручення адміністрації Інституту);
 • виконувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;
 • вживати ефективних заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації аварійно небезпечних ситуацій;
 • дбайливо ставитись до державної власності – приміщень, обладнання, майна;
 • економно споживати електроенергію, газ, воду, теплоресурси тощо;
 • ефективно та за призначенням використовувати техніку, обладнання, книжковий фонд, технічні засоби, інструмент, інвентар.

2.2. Обов’язки працівників Інституту відповідно до їх посад визначені посадовими інструкціями і положеннями про підрозділи, затвердженими в установленому порядку, а також кваліфікаційними і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт та професій робітників і службовців.

3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ІНСТИТУТУ

3.1. Адміністрація Інституту створює необхідні умови для розвитку творчої ініціативи та особистісного потенціалу працівників, формує передумови створення сприятливого мікроклімату в структурних підрозділах, сприяє дотриманню норм педагогічної етики та загальнолюдських принципів моралі.

3.2. Адміністрація Інституту забезпечує працівникам:

 • належні умови для виконання посадових обов’язків згідно з трудовим договором (контрактом);
 • підвищення кваліфікації, вибір змісту програм відповідно до вимог стандартів освіти, форм навчання, організацій та установ, які проводять підвищення кваліфікації та перепідготовку фахівців;
 • правовий, соціальний і професійний захист;
 • безпечні умови праці;
 • оплату праці відповідно до законодавства України, Положення та інших чинних актів Інституту, а також вирішення в установленому порядку питань матеріального заохочення в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом та планом використання бюджетних коштів Інституту, оплачувану відпустку згідно із законодавством України.

3.3. В Інституті встановлюються години прийому громадян з особистих питань:

 • директор – для співробітників щовівторка з 14.00 до 17.00, для відвідувачів – щоп'ятниці з 10.00 до 13.00 за попереднім записом;

Під час прийому директора заступники директора, головний бухгалтер, декани,  провідний юрисконсульт, начальник планово-фінансового відділу, провідний фахівець відділу кадрів повинні бути на своїх робочих місцях.

 • заступники директора – у визначені дні і години відповідно до графіків;
 • декани факультетів – двічі на тиждень за встановленим графіком.

4. РОБОЧИЙ ЧАС, ПЕРЕРВИ ТА РЕЖИМ РОБОТИ

4.1. Робочий час та режим роботи всіх категорій працівників Інституту регламентуються трудовим законодавством, Законом України "Про вищу освіту", Положенням та іншими чинними актами Інституту.

4.2. Робочий час науково-педагогічного працівника становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Для науково-педагогічних працівників річний обсяг робочого часу встановлюється в обсязі 1548 годин із шестигодинним робочим днем.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

У межах шестигодинного робочого дня науково-педагогічні працівники виконують усі види навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інші трудові обов’язки.

Директор має право змінювати співвідношення обсягів основних видів діяльності науково-педагогічних працівників (навчальна, наукова, науково-методична і виховна робота, практичне впровадження досягнень науково-технічного прогресу) залежно від виробничої потреби та індивідуальних здібностей цих працівників.

Режим робочого дня для науково-педагогічних працівників визначається розкладом занять та графіком індивідуальної роботи зі студентами, який затверджується завідувачем кафедри, деканом факультету.

4.3. Вхід до навчальних корпусів для науково-педагогічних працівників і студентів дозволяється лише за наявності службових посвідчень та студентських квитків. Вхід у навчальні корпуси після 20.00 та у вихідні дні дозволяється за письмовим розпорядженням адміністрації Інституту або факультету.

4.4. Контроль за дотриманням розкладу занять та виконанням індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників здійснюється завідувачами кафедр, деканами факультетів та працівниками навчально-методичного відділу Інституту.

4.5. Для педагогічних працівників, а також навчально-допоміжного та господарського персоналу, керівників та фахівців встановлюється 5-денний 40-годинний робочий тиждень із тривалістю щоденної роботи 8 год. 00 хв., а в п’ятницю 7 годин.

Для осіб з особливими умовами праці згідно з трудовим законодавством України та на підставі наказу по Інституту встановлюється скорочений робочий день.

4.6. Початок і закінчення роботи встановлюється:

 • для науково-педагогічних працівників з урахуванням розкладу занять та індивідуальних графіків роботи;
 • для працівників усіх інших категорій – з 8.00 до 17.00 год. з перервою на обід з 12.00 до 12.45 год.;
 • відповідно до ст. 53 Кодексу Законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 год. як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. На підставі листа Мінсоцполітики від 28.08.2014 № 395/13/116-14 ця година перерозподіляється на інші два дні передсвяткового тижня по 30 хвилин на кожен день;
 • для окремих категорій працівників з урахуванням виробничої необхідності і розкладу занять та за поданням керівників структурних підрозділів, погодженням із профспілковою організацією може встановлюватися інший режим робочого дня відповідно до наказів та розпоряджень керівництва;
 • для осіб, які працюють за сумісництвом, установлюється індивідуальний режим роботи, який затверджується деканом факультету,  заступником директора, керівником підрозділу.

4.7. У разі неявки на роботу науково-педагогічного працівника за розкладом занять завідувач кафедри і декан факультету зобов’язані вжити відповідні заходи щодо заміни викладача або внесення змін до розкладу.

4.8. До початку робочого дня кожен працівник (крім науково-педагогічних працівників) зобов’язаний відмітити свою явку на роботу у відповідному журналі, підготувати робоче місце та створити необхідні умови для проведення освітнього процесу.

4.9. У робочий час забороняється:

 • відволікати науково-педагогічних працівників від їх безпосередніх обов'язків для участі у різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з освітнім процесом;
 • відволікати працівників Інституту від виконання професійних обов'язків, а також осіб, які навчаються в інституті за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

5. ЗАОХОЧЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ

5.1. За зразкове виконання своїх обов’язків і завдань, тривалу й сумлінну працю, новаторство, значні успіхи в освітній і науковій діяльності та інші досягнення в роботі працівників Інституту заохочують шляхом:

 • оголошення подяки;
 • преміювання;
 • встановлення надбавок до посадових окладів;
 • відзначення на засіданнях науково-методичних рад факультетів, Вчених рад Інституту;
 • нагородження Почесною грамотою Інституту;
 • занесення до Галереї шани Інституту та Книги пошани Інституту;
 • для студентів – іменні стипендії, подяки, заохочувальні поїздки за кордон для навчання і стажування.

Заохочення працівників оголошується наказом директора і заноситься до трудової книжки.

5.2. Працівникам, які взірцево виконують свої посадові обов’язки, мають певні пільги при наданні житла, виділенні путівок до санаторію, земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва та ділянок під індивідуальне будівництво (при наявності на це законодавчих підстав).

За особливі успіхи й трудові заслуги працівники Інституту представляються до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними знаками, до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за обраною професією.

5.3. За порушення трудової дисципліни чи неналежне виконання з вини працівника Інституту покладених на нього трудових обов'язків, а також доручень адміністрації застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

 • оголошення догани;
 • звільнення з роботи.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до ст. 40, ст. 41 Кодексу Законів про працю України.

Протягом чинного строку дисциплінарного стягнення працівники Інституту не підлягають заохоченню, зазначених у п. 5.1 Правил внутрішнього розпорядку.

6. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

.1. Освітній процес в Інституті відбувається за графіком і розкладом занять, які розробляються на підставі робочих навчальних планів і програм та затверджуються в установленому порядку.

Розклад занять складається і затверджується на семестр та вивішується за 10 днів до початку занять. Заняття плануються парами протягом 80 хвилин.

В Інституті може застосовуватися звукове і світлове повідомлення про початок та закінчення занять.

6.2. До початку занять та між парами навчально-допоміжний персонал забезпечує підготовку лабораторій, кабінетів і майстерень до занять, проводить огляд обладнання і його відповідність вимогам техніки безпеки.

6.3. Вхід студентів в аудиторії, лабораторії і кабінети після сигналу звукового і світлового повідомлення про початок занять забороняється. У лабораторіях, майстернях особи із числа науково-педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу та студенти повинні перебувати у спеціальному одязі відповідно до інструкції про роботу в цих навчальних приміщеннях.

6.4. У кожній академічній групі відповідальним за дотримання правил внутрішнього розпорядку є староста, який за поданням декана факультету призначається наказом директора Інституту. Староста підпорядкований безпосередньо деканові факультету.

Функції старости:

 • доведення до відома студентів розпоряджень деканату факультету, графіка навчального процесу і розкладу;
 • ведення персонального обліку відвідування студентами групи навчальних занять;
 • ведення групового журналу з поданням до деканату факультету  щотижневої інформації про виконання навчальної програми, неявку на заняття і запізнення студентів, інші порушення навчальної дисципліни;
 • забезпечення дисципліни під час занять та дотримання правил внутрішнього розпорядку, призначення чергового на навчальний день чи у навчальних лабораторіях.

Розпорядження старости є обов'язковими для студентів групи у межах установлених функцій та доручень декана.

6.5. Студенти  Інституту зобов'язані:

 • систематично відвідувати навчальні заняття, в установлені терміни виконувати всі види завдань, виконувати всі форми контролю знань, передбачені навчальними планами і програмами;
 • підвищувати свій загальнокультурний рівень, оволодівати світовими духовними цінностями, знаннями національної культури, історії, кращих традицій українського народу, світової цивілізації;
 • поглиблювати знання з української мови як державної мови та оволодівати іноземними мовами; дотримуватись вимог Положення про Інститут, правил внутрішнього розпорядку Інституту, інших нормативних документів, правових та етичних норм співіснування;
 • вчасно інформувати деканат факультету про неможливість студентів з групи (з поважних причин) відвідувати заняття, складати, перескладати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;
 • постійно прагнути до професійного самовдосконалення;
 • бережливо ставитися до державного майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові приміщення та їх обладнання, а в разі навмисного псування компенсувати їх вартість згідно з законодавством, правилами проживання в гуртожитку та іншими нормативними документами.

6.6. З Інституту студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчально-виховного процесу;
 • за систематичні пропуски занять та неатестації із трьох і більше дисциплін, у тому числі проміжної;
 • за порушення умов контракту;
 • у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу;
 • за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
 • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
 • за вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Університету (за погодженням з його профспілковими організаціями);
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.7. Поновлення студентів на навчання в Інституті здійснюється відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7. УТРИМАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ, ГУРТОЖИТКІВ ТА ТЕРИТОРІЇ ІНСТИТУТУ

7.1. Відповідальність за стан навчальних корпусів, інженерних мереж в Інституті несе заступник директора з адміністративно-господарської роботи та особи, закріплені за окремими об’єктами, відповідно до наказу директора.

7.2. На факультетах відповідальність за благоустрій закріпленої за підрозділом території, екологічний та протипожежний стан корпусів, споруд і приміщень покладається на деканів факультетів зі збереженням матеріальної відповідальності за комендантами або особами, які визначені наказом директора.

7.3. На кафедрі відповідальність за стан навчальних і наукових лабораторій, кабінетів, майстерень, за забезпечення безпечних умов праці і навчання, збереження матеріальних цінностей і використання обладнання покладається на завідувачів кафедр, завідувачів лабораторій або осіб, які закріплені за відповідною технікою наказом директора Інституту.

7.4. У навчальних корпусах та майстернях забороняється зберігати обладнання та матеріальні цінності, що не є власністю Інституту без відповідних договорів на їх збереження, укладених на підставі чинного законодавства.

7.5. Встановлення нового обладнання дозволяється лише після отримання відповідних технічних умов з наступним його занесенням до технічного реєстру (паспорта) та погодження з деканом факультету  при наявності кошторису.

7.6. У навчальних корпусах та гуртожитках Інституту забороняється:

 • палити, продавати та розпивати спиртні напої, вживати і зберігати наркотичні засоби;
 • голосно розмовляти та відвертати увагу студентів під час занять та самостійної підготовки у гуртожитках.

7.7. Під час занять у лабораторіях і майстернях науково-педагогічні працівники і особи з числа навчально-допоміжного персоналу контролюють і підтримують протипожежний стан та санітарно-гігієнічні умови, забезпечують порядок та режим.

7.8. Проведення вечорів відпочинку, тематичних лекторіїв, організація виступів колективів художньої самодіяльності, інших форм позаудиторної роботи в актовому залі, корпусах та читальних залах гуртожитків дозволяється за письмовим погодженням з заступником директора з навчально-виховної роботи; їдальні та буфеті з директором Інституту.

7.9. Внутрішній розпорядок у гуртожитках регламентується Правилами внутрішнього розпорядку студентських гуртожитків Інституту.

7.10. Усі інші питання щодо охорони приміщень, допуску в навчальні корпуси Інституту, інші приміщення регулюються наказами директора і узгоджуються з відділом комплексної безпеки та експлуатаційно-технічного забезпечення об'єктів охорони.

7.11. Режимні вимоги, встановлені цими Правилами, поширюються на всіх учасників навчально-виховного процесу інституту і на сторонніх осіб, що тимчасово перебувають на території інституту.

Правила внутрішнього розпорядку (pdf, 326 Кб)

 

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10,
навчальний корпус № 1,
навчально-методичний відділ.

 (04631) 2-31-30
 vstup@nati.org.ua

 facebook.com/infoportalnati

АДМІНІСТРАЦІЯ 

16600, Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, буд. 10.

.
.

 (04631) 2-52-70
 natinau@ukr.net